Rapportering økonomisk til styret i et selskap

Forslag til økonomirapporter til styret:

1. Resultatregnskap

Resultatregnskapet viser selskapets økonomiske utvikling den siste perioden. Dette er styrets viktigste kontrollverktøy. Mange selskaper utarbeider et samlet resultatregnskap for hele selskapet, mens andre splitter dette ned på avdelinger.

Som styre må det tas standpunkt til følgende:
Hvilken periode skal rapporteres og hvor ofte, måned, kvartal m.m.?
Hva skal resultatet sammenliknes med, budsjett, forrige periode, perioden i fjor, rullerende 12 måneder, prognosen for hele året.?
Skal avvikene vises, kommenteres skriftlig eller muntlig?
Krever resultatavvikene noen korrigerende tiltak, i så fall hvilke?
2. Balanse

Balansen er minst like viktig som resultatregnskapet. Som styremedlem må man ikke godta at rapportert balanse uteblir. Daglig leder er som oftest fokusert på resultatregnskapet, men det er som regel i balansen man forstår “godheten” I resultatrapporten.

“Balansen er daglig leders forutsetninger for muligheter i selskapet”
3. Nøkkeltall

En rask måte å få et samlet bilde av selskapets resultater er å utarbeide et antall relevante nøkkeltall. Det er viktig her at styret velger de nøkkeltall som er relevante for selskapet, og ikke bare ”plukker” disse uten en nøye vurdering av behovet. Nøkkeltallene sammenliknes med de mål som selskapet har fastsatt. Det kan også være en god idé å se om det finnes bransjetall for selskapet du sitter i styret for.
Et annet utrykk for nøkkeltall og som stadig blir omtalt er ”balanced scorecard”. Dette er noe som kan utarbeides av daglig leder, avdelingsleder, samt de ulike avdelingene.

Månedlig rappotering bør skje mot styret fra daglig leder, slik at styret får den overskten som et styre bør ha.