Politikerne samles 25. februar (Nes kommune)

Befolkningen i områdene Seterstøa, Årnes, Østgård, Fjellfoten og Bodding var invitert til et folkemøte i Nes rådhus tidligere denne uken.

På agendaen sto kommuneplanens arealdel. Denne er en konkretisering av samfunnsdelen og andre vedtatte planer og føringer.

Årnes og omegn
Planrådgiver og møteleder Sissel Pettersen innledet med at dette møtet ikke var satt for å gå inn i en diskusjon om detaljer for planer på og rundt Årnes.

– Hovedbudskapet her er ny kommuneplan for Nes og framdriften i dette planarbeidet, sa Pettersen. Det var uansett naturlig for mange i salen å fokusere på det de var kommet for, en videre utvikling av Årnes og de nevnte kretsene rundt.

– Det er selvfølgelig tillatt å komme med synspunkter, sa Pettersen.

Ja- og nei saker
– I et regionalt perspektiv skal Årnes ha det meste av veksten i Nes når det gjelder boligutbygging, sa Pettersen.

Det har kommet inn 66 innspill som inneholder ønsker om arealendringer. Pettersen viste til eksempler fra Seterstøa, Årnes, Fjuk og ved Øvre Hagaveg.

– I første omgang skal vi ha en første behandling i formannskapet 4. mars, der vi går gjennom alle innspillene. Vi har en utvelgelse der vi sier enten ja eller nei, sa Pettersen.

Noen saker blir vurdert til å være i tråd med samfunnsdelen og andre føringer, og blir med videre. Andre blir stemplet som nei-saker og tas ut. Pettersen forklarte at dette gjøres blant annet for å styrke forutsigbarheten i og lette det videre arbeidet.
I 2014
– Det er ikke dermed sagt at de innspillene politikerne sier ja til ender opp som planforslag. Det vil den påfølgende konsekvensutredningen vise, sa Pettersen. Etter en utredning av alle innspillene som politikerne vil ha inn i kommuneplanen, skal en offentlig høring av et planforslag sendes til offentlige myndigheter som får anledning til å fremme innsigelser.

– Det er en lang prosess. Vi håper å ha en ny, vedtatt arealplan i løpet av inneværende år, sier Pettersen.

Fra Raunes blad