Sommervikarer under 18 år


Sommer og ferie nærmer seg, og mange sommervikarer skal ut i arbeidslivet. Hvilke regler gjelder ved ansettelse av unge sommervikarer?

Sommervikariatet er ofte barn og ungdoms første møte med arbeidslivet. Dersom arbeidstaker opplever å bli tatt på alvor og at det stilles krav, vil arbeidsgiver bidra til å bygge gode holdninger til arbeidslivet. Nedenfor følger en oversikt over hva arbeidsgiver bør være spesielt oppmerksom på ved ansettelse av unge sommervikarer.
Ansettelse av sommervikarer må skje innenfor arbeidsmiljølovens regelverk. I hovedsak gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser for alle arbeidstakere, men i noen sammenhenger er det spesielle bestemmelser for unge arbeidstakere under 18 år.
Skriftlig ansettelsesavtale
Det skal inngås skriftlig avtale i alle ansettelsesforhold uansett varighet.
I ansettelsesforhold med kortere varighet enn en måned skal det inngås skriftlig avtale umiddelbart.
Varer ansettelsesforholdet lengre enn en måned skal det inngås skriftlig avtale så snart som mulig og innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte.
Det må vurderes konkret om avtalen skal være midlertidig eller fast (heltid eller deltid). Om avtalen skal være midlertidig, avhenger av om arbeidsforholdet oppfyller arbeidsmiljølovens regler for midlertidig ansettelse (det er for eksempel lovlig med midlertidig ansettelse når vedkommende skal være vikar eller det er behov for midlertidig arbeidskraft på grunn av sesongsvingninger).
Lønn og feriepenger
Det finnes ikke lovbestemmelser om lønnsnivået for unge arbeidstakere. I virksomheter som er bundet av eller følger tariffavtale, vil tariffavtalens lønnsbestemmelser også gjelde for sommervikarer. Noen tariffavtaler har egne minstelønnssatser/lønnsbestemmelser for unge arbeidstakere. Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor fastsetter for eksempel lønnen for unge under 18 år til kr. 118,65,- per time og under 16 år til kr. 115,66,- per time. For øvrig avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle arbeidstakere, også sommervikarer, skal ha en skriftlig oversikt som viser hvor mye lønn som er utbetalt og hvilke trekk som er gjort.
Ved opphør av ansettelsesforholdet/utløp av vikariatet utbetales feriepenger, vanligvis sammen med siste vanlige lønnsutbetaling.
Opplæring og veiledning
I alle ansettelsesforhold skal det gis opplæring og veiledning, både i hvordan arbeidet skal gjøres og om hvilke spesielle regler som må følges av hensyn til sikkerhet og helse. Opplæring i arbeidet er en forutsetning for å gjøre en god jobb, og for å unngå at man skader seg selv eller andre. Unge arbeidstakere har spesielle behov for opplæring fordi de helt eller delvis mangler arbeidserfaring.
Opplæring skal foregå i arbeidstiden, og først og fremst innenfor det som eventuelt er prøvetiden i ansettelsesforholdet.
Arbeidsavtalens opphør
Vikariatet opphører ved avtalt sluttdato, uten oppsigelse, med mindre det har vart i mer enn ett år. Da skal arbeidstaker varsles minst en måned før opphørsdato. Arbeidstaker har etter loven rett til sluttattest. Det anbefales at arbeidsgiver tar en sluttsamtale med arbeidstaker.
Regler som gjelder ved arbeid av personer under 18 år
Det finnes noen spesielle regler for personer under 18 år. Personer under 18 år må ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang, jf. forskriften § 12-1. Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering før ansettelse av arbeidstakere under 18 år.
Barn under 15 år skal normalt ikke utføre arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven. Barn som har fylt 13 år kan ta ”lett” arbeid.
Arbeidsgiver skal innhente skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før barn under 15 år settes til arbeid.
For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken. Som skolepliktig regnes barn/ungdom som er i grunnskolen, det vil si til og med 10. klasse.
For barn under 15 år eller skolepliktige skal arbeidstiden uansett ikke overstige syv timer i døgnet og 35 timer i uken.
Om arbeidet skjer på dager med undervisning, er grensen 2 timer i døgnet og 12 timer i uken.
Personer under 18 år skal ha pause av minst en halv times varighet dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time. Pausen skal om mulig gis i sammenheng.
Det er begrenset adgang til nattarbeid for arbeidstakere under 18 år.

Fra, virke.no